Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Poli Kala

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Poli Kala dostępny pod adresem internetowym www.polikala.com/sklep prowadzony jest przez firmę Poli Kala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tuwima 18/7, 46-203 Kluczbork, NIP:7511783047 , REGON:387390604 , Numer KRS: 0000872635 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości („Poli Kala”).
2.Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
a. Tel. PL: +48 886770559; b. e-mail polikalablog@gmail.com; c. listownie ul. Tuwima 18/7, 46-203 Kluczbork
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy Poli Kala Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.polikala.com/sklep,
2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Poli Kala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tuwima 18/7, 46-203 Kluczbork, NIP:7511783047 , REGON: 387390604 , Numer KRS: 0000872635 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości („Poli Kala”).
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która korzysta oferty Sklepu,
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
8. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
12. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu,
13. Dowód zakupu – faktura VAT.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności

III. REJESTRACJA

1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu internetowego.
2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
a. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

5. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Unii Europejskiej
2. Oferowane na stronie www.polikala.com produkty pochodzą wyłącznie od producentów będących zleceniobiorcami Poli Kala z siedzibą w Kluczborku.
3. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, od 9:00-17:00 kierując pytanie drogą elektroniczną na adres polikalablog@gmail.com lub dzwoniąc na numer +48 886770559.
4. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
a. Formularz zamówienia,
b. Pocztę elektroniczną e-mail,
c. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień

5. Kupujący zamawiając Produkty alkoholowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej.
6. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
8. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
8. Informujemy, że wszystkie zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
9. Każde zamówienie, które zostanie złożone po dacie Zamknięcia zamówień, będzie realizowane dopiero w kolejnej dostawie zgodnie z harmonogramem.
10. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od wysyłki z Krety zgodnie z harmonogramem wynosi 14 dni.
11. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
a. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
b. dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
c. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.

10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.